Stanovy Asociace nositelů legionářských tradic

I. Úvodní ustanovení

Asociace nositelů legionářských tradic, o.s. (dále jen asociace) vzniká jako občanské sdružení fyzických a právnických osob. Má celostátní působnost a sama je právnickou osobou. O sídle asociace rozhoduje představenstvo asociace.

Sídlo asociace je: Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6

II. Poslání

Motto: „Národ, který si neváží svých hrdinů, je bude brzy potřebovat".
(T. G. Masaryk)

 1. Asociace je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace,  jejímž cílem je udržovat v paměti národa osobnosti a události, které se zapsaly do české historie v období 20. století.
 2. Posláním asociace je podporovat rozvoj poznání a rozvíjet povědomí veřejnosti o historii vlastního národa. Vzdělávat občany, publikovat a šířit prověřená fakta o historii národa a podporovat tak vlastenectví, aby si občané byli vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa.
 3. Jen ten občan, který zná historii své země a její hrdiny, může být sebevědomým občanem své vlasti. Naším posláním je vytvářet v občanech České republiky hrdost na odkazy svých předků, probouzet v nich snahu o poznání dějinných souvislostí a činů, které občané této země v minulosti vykonali pro svou vlast. Své poslání cítíme tím naléhavěji proto, že dlouholetá snaha komunistického režimu vymazat velkou část opravdových hrdinů z mysli občanů českého státu byla tak důsledná, že ani dnešní střední generace nezná oběti svých předků spojené s bojem za svobodu a demokracii. A pokud ano, domnívá se, že je to věc dávno minulá, jež nemá pro vztah s dnešním životem větší význam.
 4. Především díky takovým lidem však vznikla Československá republika v roce 1918 a byla vybojována svoboda v 2. světové válce a udržována občanská zodpovědnost v době komunistické totality. 
 5. Asociace bude k naplnění výše uvedených skutečností vytvářet podmínky pro vznik aktivit, zaměřujících se na popularizaci významu 1., 2. a protikomunistického odboje v ČR ve 20. století.

III. Cíle asociace

 1. Soustředěnou a systematickou vzdělávací a přednáškovou činností vzdělávat odborné pracovníky školství – učitele dějepisu, i běžnou veřejnost. Svou pozornost věnovat především dětem a mládeži.
 2. Vzdělávat, informovat o historii České republiky, se zvláštním zaměřením na 20. století, vznik první Československé republiky, období mezi světovými válkami, 2. světovou válku, zahraniční i domácí odboj v té době, i poválečný vývoj v Československé republice. Pozornost věnovat také protikomunistickému odboji a dalším aktivitám směřujícím k roku 1989 a změně totalitního režimu na demokratickou společnost.
 3. Vytvářet podmínky pro publikační činnost, publikovat zajímavé informace a materiály sloužící jak ke vzdělávání, tak k poznání historie národa populární formou. Publikační činností, časopiseckou i knižní, podporovat zájem veřejnosti o tuto důležitou oblast života.
 4. Pořádat přednášky, výstavy, besedy, soutěže pro mládež i širší veřejnost, jejichž cílem je podporovat zájem o historii vlasti a budování zdravého vlasteneckého cítění.
 5. Podporovat činnost zájmových klubů, jejichž aktivity populární formou vyvolávají zájem veřejnosti o historii.
 6. Spoluprací se státními orgány a institucemi prosadit, aby se tomuto období české historie věnoval podstatně větší prostor při výuce dějin, podporovat tuto výuku zvláště doprovodnými programy, jako jsou besedy, multimediální programy, doplňkové učební pomůcky, výstavy apod. 
 7. Podporovat péči o památná a pietní místa, pomníky a památníky, a to zvláště v konkrétních obcích tak, aby vznikalo propojení nových generací s bývalými občany žijícími ve stejném územním celku.
 8. Věnovat pozornost žijícím válečným veteránům, bojovníkům za svobodu, politickým vězňům a dalším významným osobnostem, publikovat jejich vzpomínky a paměti.

IV. Členství v asociaci

 1. Členy asociace mohou být občané, obce, města, zájmové skupiny a kluby, organizace, společnosti a firmy, kteří ctí myšlenku legionářských a veteránských tradic, chtějí se podílet na jejich rozvoji a podporovat výše vytčené cíle asociace.
 2. Za člena asociace může být přijata osoba starší 18 let nebo právnická osoba, registrovaná podle platných právních předpisů ČR.
 3. Účast právnické osoby je realizována účastí pověřeného zástupce (zástupců) dané organizace.
 4. Na základě písemné žádosti rozhoduje o přijetí nového člena asociace představenstvo asociace. Od doručení žádosti asociaci musí být do 60 dnů vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žadatele za člena asociace. O rozhodnutí musí být žadatel neprodleně informován.
 5. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku a termín splatnosti určuje valná hromada. Placení členských příspěvků může být prominuto v případech, určených organizačním řádem.
 6. V odůvodněných případech lze udělit statut Čestného člena asociace fyzickým osobám, které se zvláště zasloužily o rozvoj prosazování poslání a cílů asociace. Čestné členství uděluje představenstvo asociace na základě návrhu některého z členů asociace.
 7. Členství zaniká zánikem právního subjektu, dobrovolným vystoupením, úmrtím individuálního člena, zánikem asociace nebo vyloučením člena.
 8. Zánik členství dobrovolným vystoupením je platný dnem doručení písemného oznámení představenstvu asociace.
 9. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo asociace, a to zejména v následujících případech:

a.      Hrubé porušení členských povinností, zejména v případě, kdy člen po dvojím písemném upozornění na zpoždění s platbou členského příspěvku tento nezaplatí.

b.      Nečestné jednání, kterým se rozumí zejména jednání proti dobrým mravům a poslání asociace.

c.      Poškození zájmů asociace.

 1. V případě odvolání člena proti jeho vyloučení rozhoduje valná hromada. Do rozhodnutí valné hromady jsou práva a povinnosti člena pozastaveny. Ukončení členství v žádném případě nezbavuje vyloučeného člena uhradit všechny jeho závazky vůči asociaci, ani nezakládá právo vrácení již provedených plnění.

 

V. Práva a povinnosti členů

1.                  Člen Asociace má právo:

a)     účastnit se valné hromady,

b)     volit orgány asociace a být volen do těchto orgánů,

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům asociace,

d)     vyjadřovat se k činnosti asociace,

e)     být pravidelně informován o činnosti asociace a jejím hospodaření,

f)        podílet se na praktické činnosti asociace, využívat poradenskou a informační činnost asociací zajišťovanou,

g)     účastnit se akcí pořádaných asociací,

h)      užívat vhodným způsobem logo asociace,

i)        využívat výhod, které asociace poskytuje svým členům.

2.                  Člen Asociace má povinnost:

j)        dodržovat stanovy asociace,

k)      platit schválený členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši

l)        aktivně hájit zájmy asociace, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním asociace.

3.                  Člen asociace souhlasí, aby asociace shromažďovala a zpracovávala evidenční údaje o svých členech - fyzických osobách a o zástupcích členů - právnických osob, kterými jsou především: jméno a příjmení nebo název firmy člena, adresa sídla, IČ, kontaktní telefon, faxové a e-mailové spojení a údaje o zájmovém podnikatelském zaměření člena, jež má přímou souvislost s činností a zájmy asociace. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely asociace nebo v případech stanovených zákonem.

VI. Orgány asociace

Orgány Asociace jsou:

 1. Valná hromada
 2. Představenstvo asociace
 3. Prezident a viceprezidenti
 4. Revizní komise

Valná hromada nebo představenstvo asociace mohou zřídit v případě potřeby další orgány (např. operativní výbor, pracovní skupiny, odborné komise atd.). Jejich zřízení podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

 

VII. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena individuálními členy asociace a reprezentanty kolektivních členů asociace.
 2. Řádnou valnou hromadu svolává prezident asociace, a to nejméně jednou ročně. Termín svolání řádné valné hromady určuje představenstvo asociace.
 3. Všichni členové asociace musí být písemně či elektronickou poštou pozváni nejméně 4 týdny před datem konání valné hromady. Členové asociace jsou podle možností informováni o programu jednání.
 4. Mimořádná valná hromada se svolává na podnět představenstva, nebo obdrží-li představenstvo písemnou žádost alespoň třetiny řádných členů asociace. Písemná žádost musí obsahovat program jednání mimořádné valné hromady. V těchto případech musí být valná hromada uskutečněna do dvou měsíců po podání podnětu. Všichni členové asociace musí být písemně či elektronickou poštou pozváni nejméně 2 týdny před datem konání mimořádné valné hromady.
 5. Podněty členů k projednání na valné hromadě musí být představenstvu dodány v písemné formě nejpozději týden před zasedáním.
 6. Každý řádný člen má jeden hlas.
 7. Přenos hlasovacího práva je možný pouze na základě písemného zplnomocnění jiného člena asociace, doručeného představenstvu. Každý člen asociace může zastupovat pouze jednoho člena asociace.
 8. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů asociace.
 9. Volby a usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů asociace. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta asociace.
 10. Požaduje-li 50 % účastníků tajnou volbu pomocí hlasovacích lístků, bude volba tímto způsobem provedena.
 11. Usnesení, měnící stanovy asociace nebo rozpouštějící asociaci, musí být schválena minimálně 2/3 většinou platných hlasů.
 12. Valné hromadě předsedá prezident asociace, při jeho nepřítomnosti viceprezident, není-li ani on přítomen, pak předsedá věkem nejstarší člen představenstva.
 13. Je-li to nezbytné, mohou členové asociace schválit unesení korespondenční cestou. Takové usnesení má platnost usnesení valné hromady členů, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů.
 14. Do působnosti valné hromady spadá:

a)     volba a odvolávání členů představenstva asociace,

b)     volba a odvolávání členů revizní komise,

c)      schvalování a změny stanov, organizačního a jednacího řádu,

d)     projednávání základních otázek programu a činnosti asociace,

e)     projednávání a schvalování zprávy představenstva asociace o její činnosti,

f)        schvalování rozpočtu asociace a jeho čerpání,

g)     kontrola hospodaření,

h)      projednávání a schvalování zprávy revizní komise o hospodaření asociace

i)        ukončení činnosti asociace a jmenování likvidátora.

VIII. Představenstvo asociace

 1. Představenstvo asociace je nejvyšším orgánem mezi dvěma valnými hromadami.
 2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou, a to na pět let.
 3. Představenstvo je nejvíce sedmičlenné a skládá se z členů fyzických nebo delegovaných zástupců členů kolektivních.
 4. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty.
 5. Prezident je statutárním zástupcem asociace, řídí chod asociace a realizaci jejích programů schválených představenstvem asociace a za tuto činnost odpovídá představenstvu asociace.

6.      Prezident a viceprezidenti jsou voleni na tři roky, přičemž mohou být voleni i opakovaně.

7.      Vymezení úkolů představenstva a jeho členů:

a)     Prezident asociace svolává a řídí valnou hromadu.

b)     Prezident asociace svolává a řídí zasedání představenstva asociace.

c)      Jménem asociace je oprávněn jednat ve všech věcech prezident asociace.

d)     Podepisování za asociaci probíhá tak, že k vytištěnému názvu asociace připojí svůj podpis prezident asociace.

e)     Při nebezpečí prodlení je prezident asociace oprávněn na vlastní zodpovědnost sám rozhodnout v záležitostech, které spadají do kompetence valné hromady. Tato rozhodnutí však podléhají dodatečnému usnesení valné hromady.

f)        K zajištění výkonu funkce může delegovat prezident na zvoleného člena představenstva řídící a podpisové pravomoci.

g)     K zajištění řízení a provozu organizace vydává představenstvo vnitřní řídící normy a předpisy, které nejsou vymezeny stanovami asociace.

 

Představenstvo dále řídí organizační, programové a administrativní činnosti asociace, a to zvláště:

a)     vedení protokolů při valných hromadách a zasedání předsednictva,

b)     přijímání a propouštění zaměstnanců asociace,

c)      objednávání poradenství či různých pracovních aktivit,

d)     řízení aktivit dle ročních či víceletých plánů asociace, schválených valnou hromadou,

e)     zastupování asociace a jejích zájmů před veřejností a jinými stranami,

f)        udržování kontaktů s mezinárodními institucemi a asociacemi, zabývajícími se podobnou tématikou,

g)     rozhodování o udělení statutu "Čestný člen".

 1. Představenstvu je dále svěřena působnost v otázkách, u nichž není ve stanovách výslovně uvedeno, do působnosti kterého orgánu asociace patří.
 2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 3. K usnesení představenstva je třeba souhlas prosté většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

IX. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem asociace.
 2. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou asociace.
 3. Členové revizní komise nemohou být zároveň členy představenstva asociace.
 4. Revizní komise vykonává kontrolu hospodaření asociace a předkládá valné hromadě revizní zprávu.

 

X. Hospodaření asociace

 1. Zdroje asociace tvoří:

a)     členské příspěvky,

b)     dotace a granty na činnost sdružení, udělené státními orgány a organizacemi, nadacemi a nadačními fondy, jinými právnickými osobami,

c)      výnosy majetku,

d)     dary movité i nemovité od fyzických i právnických osob domácích i zahraničních,

e)     příjmy z vlastní činnosti,

f)        další zdroje .

 1. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 2. Za hospodaření asociace zodpovídá představenstvo.
 3. Zisk asociace je používán k rozvoji aktivit asociace nebo na správu asociace a nemůže být rozdělován členům sdružení, ani jiným osobám.
 4. Asociace vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření, kterou předkládá představenstvo asociace valné hromadě.
 5. Hospodaření asociace podléhá kontrole revizní komise, která předkládá valné hromadě k projednání a schválení výroční revizní zprávu.
 6. Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy asociace.
 7. Finanční prostředky asociace jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.

XI. Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti asociace řeší představenstvo asociace, které k tomuto účelu může ustavit smírčí komisi ad hoc. V případě, že ani po projednání v představenstvu asociace nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada členů asociace.

XII. Zánik asociace

Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů na návrh představenstva asociace. O naložení s likvidačním zůstatkem asociace rozhodne valná hromada a výmazem asociace z registru pověří prezidenta asociace.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy asociace lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení valné hromady členů asociace.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

V Praze dne 29. března 2011

Doporučujeme

Podpořte prosím vydávání
Historického kaleidoskopu 

HK hlavicka ctverec 200


   

VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ

vystava-1-sv


 

Banner 180x150px fin-bez-dat

 


 


NAŠE NOVÉ KNIHY

 

OBAL-01MA-VLAST-Mujdomov-obal-web

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 ANLET - Asociace nositelů legionářských tradic | Joomla webdesign by Easy Software.